E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

ประชุมวิชาการ


ประเภทการสมัคร : เภสัชกร

การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ (Economic evaluation for Healthcare Intervention)

ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ นามสกุล สถานะ
1
นางสาว
 จีริสุดา
  ฉวีรักษ์ รอชำระเงิน
2
ภก.
 ณธีพัฒน์
  วุฒิปรีชาสิทธิ์ รอชำระเงิน
3
นาง
 นุจรี
  คำด้วง รอชำระเงิน
4
นาย
 มณฑลธรรศ
  ทองอ่ำ รอชำระเงิน
5
นาง
 เรณู
  อุทธิยัง รอชำระเงิน
6
นาย
 เศรษฐลัทธ์
  เย็นวิจิตรโสภา รอชำระเงิน
 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.