E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

สมาชิกเครือข่ายสถาบันหลัก

แนวทางปฏิบัติเพื่อการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ แนวทางปฏิบัติเพื่อการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ร 12560 (อัตราค่าธรรมเนียมการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ร 12560 (อัตราค่าธรรมเนียมการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ช่วงเวลาการรับสมัคร สมัครสมาชิกเครือข่ายสถาบันหลัก สมาชิกเครือข่ายสถาบันหลัก

รายชื่อสมาชิกเครือข่ายสถาบันหลัก

ลำดับที่ หน่วยงาน สังกัด ประเภท สิ้นสุดวันที่
1
คณะเภสัชศาสตร์ มช 1 กระทรวงสาธารณสุข รพ.ศ. 31 ธันวาคม 2561
2
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ 00 543
3
ชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชมรม 31 ธันวาคม 2561
4
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต หน่วยงานอื่นๆ 31 ธันวาคม 2561
5
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานอื่นๆ 31 ธันวาคม 2561
6
543


 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.