E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

บทความวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่
1
การจัดการสารน้ำในทารกแรกเกิด (Fluid management in newborns)
ภญ. ธิตินันท์ รักษ์หนู และ อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
Read : 366 Download : 16
3.00 10 กรกฏาคม 2563 09 กรกฏาคม 2564
2
E-learning: Pharmacotherapy for Fighting Against COVID-19
อาจารย์ ภก.สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง, อาจารย์ ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ, อาจารย์ ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล, อาจารย์ ดร.ภก.วันชนะ สิงห์หัน, อาจารย์ ภญ. สุธินี แต้โสตถิกุล และ อาจารย์ ภก. ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
Read : 355 Download : 38
2.00 01 พฤษภาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563
3
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (prescribing error)
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ และ ภญ.พัทธวรรณ โตใหญ่
Read : 371 Download : 189
2.50 24 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2564
4
Management of gout : Comparison of Clinical Practice Guidelines
อาจารย์ ภก. สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีชัย
Read : 441 Download : 88
2.50 19 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2563
5
การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ในการป้องกันผื่นแพ้ยาแบบรุนแรง (severe cutaneous adverse reactions: SCARs)
อาจารย์ ภก. นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา
Read : 363 Download : 40
2.50 12 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2563
6
ยาใหม่ที่ใช้ในการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา
Read : 368 Download : 52
3.00 12 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2563
7
Sedation in critically ill adults
อาจารย์ ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์
Read : 351 Download : 36
2.50 12 กันยายน 2562 11 กันยายน 2563
8
ความปลอดภัยของการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)
ภก.เวโรจน์ เหล่าโภคิน, ศุภานัน เดชะปักษ์, สิริอร ภาคพิชเจริญ, อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี, ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : 453 Download : 16
2.00 17 ธันวาคม 2561 16 ธันวาคม 2562
9
Vasopressors in septic shock
อาจารย์ ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์
Read : 401 Download : 11
2.50 10 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2562
10
เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคตับแข็ง (Pharmacotherapy in Cirrhosis)
ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี, รศ.ภญ. สุณี เลิศสินอุดม
Read : 361 Download : 11
2.50 11 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2562
11
บุหรี่ไฟฟ้า
ภก.ธนภูมิ เขียวชอุ่ม
Read : 351 Download : 7
2.50 09 มกราคม 2561 08 มกราคม 2562
12
การใช้กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิกในภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง (Use of eicosapentaenoic acid (EPA) in cancer-related cachexia)
อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี , ภญ.สุชญา ประเสริฐปั้น ,ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : 351 Download : 8
2.00 09 มกราคม 2561 08 มกราคม 2562
13
การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
Read : 347 Download : 3
2.00 10 ตุลาคม 2560 09 ตุลาคม 2561
14
การเกิดภาวะเลือดออกที่สัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
อ.ภก.กันต์ แดงสืบตระกูล
Read : 348 Download : 0
2.50 04 กันยายน 2560 03 กันยายน 2561
15
คอหอยอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อ Group A Streptococcus (Group A Streptococcual pharyngitis)
อ.ภก.ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์, อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
Read : 347 Download : 1
2.00 07 สิงหาคม 2560 06 สิงหาคม 2561
16
การจัดการปัญหาความผิดปกติทางเพศจากยาจิตเวช
อ.ภก.ทวนธน บุญลือ
Read : 357 Download : 1
2.50 07 สิงหาคม 2560 08 สิงหาคม 2561
17
ประสิทธภิาพและความปลอดภัยของยาลดความอ้วน Phentermine/topiramate extended release (ER) capsule
รองศาสตราจารย์ ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
Read : 348 Download : 1
2.00 04 กุมภาพันธ์ 2560 03 กันยายน 2561
18
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสำหรับกลุ่มชายรักชาย (Pre-exposure prophylaxis against HIV infection (PrEP) for men who have sex with men (MSM))
ภก.จิรวิชญ์ ยาดี, อ.ภญ.จตุพร สุวรรณกิจ, นายเวโรจน์ เหล่าโภคิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : 357 Download : 0
2.50 19 ธันวาคม 2559 18 ธันวาคม 2560
19
ผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจากยารักษาโรคจิต (Cardiovascular Effects of Antipsychotic Drugs)
อ.ภญ.เรวดี วงศ์ปการันย์
Read : 352 Download : 0
2.50 15 กันยายน 2559 13 กันยายน 2560
20
ตัววัดทางเภสัชระบาดวิทยา (Measures in pharmacoepidemiology)
อ.ดร.ปิยะเมธ ดลิกธรสกุ และ ภก.ณัฐปฎล นุชสุข
Read : 351 Download : 0
2.50 15 กันยายน 2559 14 กันยายน 2560
21
ความปลอดภัยของการใช้ยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitors ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus)
อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล และนายณรรฐนน กาญจนถม
Read : 356 Download : 0
2.50 15 กันยายน 2559 14 กันยายน 2560
 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.