E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

บทความ/E-learning

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน่วยกิต วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่
1
ตัวส่งสัญญาณ (trigger tools) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไตจากการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ไดโซโพรซิลฟูมาเรตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์
ภญ.อุดมลักษณ์ จันทร์วงศ์ และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : Download :
2.50 14 กรกฏาคม 2566 13 กรกฏาคม 2567
2
รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)
ผศ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
Read : Download :
2.50 14 กรกฏาคม 2566 13 กรกฏาคม 2567
3
Oligonucleotide-based medicines ที่มีเป้าหมายลดระดับไขมันในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผศ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง
Read : Download :
3.00 19 มิถุนายน 2566 18 มิถุนายน 2567
4
การตั้งชื่อโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Naming of monoclonal antibodies)
ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
Read : Download :
2.50 15 พฤษภาคม 2566 14 พฤษภาคม 2567
5
กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children; MIS-C) ตอนที่ 2 ความรู้ทางคลินิกและบทบาททางคลินิกของเภสัชกร
อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล
Read : Download :
3.00 15 พฤษภาคม 2566 14 พฤษภาคม 2567
6
กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children; MIS-C) ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานและบทบาทโดยทั่วไปของเภสัชกร
อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล
Read : Download :
3.00 19 เมษายน 2566 18 เมษายน 2567
7
ยุคของโมโนโคลนอลแอนติบอดี: องค์ประกอบในสูตรตำรับ (The era of monoclonal antibodies: what are in their formulations)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
Read : 1124 Download :
3.00 14 พฤศจิกายน 2565 13 พฤศจิกายน 2566
8
การใช้ Caffeine Citrate ชนิดสารละลายสำหรับหยดทางหลอดเลือด สำหรับรักษาภาวะหยุดหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนด
ภก.ปฐวี เดชชิต และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : 1124 Download :
2.50 17 ตุลาคม 2565 16 ตุลาคม 2566
9
ยากลุ่ม Tetracyclines ตัวใหม่ (Novel Tetracyclines)
รองศาสตราจารย์ ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา
Read : 1124 Download : 12
3.00 28 มิถุนายน 2565 27 มิถุนายน 2566
10
E-learning: การเตรียมและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัมมี่ (Preparation and registration of gummy products)
ผศ.ดร.ภก.ปรัชญา ทิพย์ดวงตา
Read : 1124 Download : 12
0.00 01 เมษายน 2565 31 มีนาคม 2566
11
E-learning: Content Uniformity และตารางคำนวณสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Excel
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์
Read : 1124 Download : 12
0.75 15 กุมภาพันธ์ 2565 14 กุมภาพันธ์ 2566
12
การใช้ยากลุ่ม Beta-blockers ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง Pharmacological Treatment of Beta-blockers for Chronic Heart Failure
ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล และ ผศ.ภญ.ปรียเนตร วิไลรัตน์
Read : 1239 Download : 59
2.50 18 ตุลาคม 2564 17 ตุลาคม 2565
13
RNA Interference (RNAi) กับการรักษาโรค COVID-19: กลไกของ RNAi และการยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ด้วย siRNA
อาจารย์ ดร.ภก.กษิรวรรษ แสวงรัตน์
Read : 1124 Download : 12
2.50 22 กันยายน 2564 21 กันยายน 2565
14
E-learning: โรคและยาด้านจิตเวชพื้นฐานสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต
Read : 1124 Download : 12
1.00 13 กันยายน 2564 12 กันยายน 2565
15
E-learning: การดูแลผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนในร้านยาสำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
อ.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล
Read : 1124 Download : 12
1.25 13 กันยายน 2564 12 กันยายน 2564
16
E-learning course in Cardiovascular Diseases for Pharmacists: ชุดที่ 1 Pharmaceutical care in Cardiovascular disease Preventive Cardiology (เฉพาะผู้สมัครงาน EPIC 2021)
ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล, อ.ดร.ภญ.วรธิมา อยู่ดี, ผศ.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์, รศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์, อ.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล
Read : 1188 Download : 53
3.00 16 สิงหาคม 2564 15 กันยายน 2564
17
E-learning course in Cardiovascular Diseases for Pharmacists: ชุดที่ 2 Atherosclerotic Cardiovascular Diseases (เฉพาะผู้สมัครงาน EPIC 2021)
ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล, อ.ดร.ภญ.วรธิมา อยู่ดี, ผศ.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์, รศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์, อ.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล
Read : 1153 Download : 32
3.00 16 สิงหาคม 2564 15 กันยายน 2564
18
E-learning course in Cardiovascular Diseases for Pharmacists: ชุดที่ 3 Cardiac Arrhythmia and Pharmacological Approach /Stroke Management and Prevention (เฉพาะผู้สมัครงาน EPIC 2021)
ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล, อ.ดร.ภญ.วรธิมา อยู่ดี, ผศ.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์, รศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์, อ.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล
Read : 1153 Download : 37
3.00 16 สิงหาคม 2564 15 กันยายน 2564
19
E-learning course in Cardiovascular Diseases for Pharmacists: ชุดที่ 4 Heart failure and Pharmacotherapeutic Integration (เฉพาะผู้สมัครงาน EPIC 2021)
ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล, อ.ดร.ภญ.วรธิมา อยู่ดี, ผศ.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์, รศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์, อ.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล
Read : 1144 Download : 31
3.00 16 สิงหาคม 2564 15 กันยายน 2564
20
E-learning course in Cardiovascular Diseases for Pharmacists: ชุดที่ 5 Implement of Evidence Base in Cardiology 2021 (เฉพาะผู้สมัครงาน EPIC 2021)
ผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล, อ.ดร.ภญ.วรธิมา อยู่ดี, ผศ.ดร.ภญ.มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์, รศ.ดร.ภก.สุระรอง ชินวงศ์, อ.ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล
Read : 1146 Download : 23
3.00 16 สิงหาคม 2564 15 กันยายน 2564
21
การจัดการระบบการประสานรายการยา Management of Medication Reconciliation System
ภญ.ณิชากร พิริยะชนานุสรณ์ และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : 1124 Download : 12
2.00 16 สิงหาคม 2564 15 สิงหาคม 2564
22
รูปแบบของวัคซีนโควิด19 ตอนที่ 1 (COVID-19 vaccine platforms part 1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง
Read : 1124 Download : 12
3.00 13 กรกฏาคม 2564 12 กรกฏาคม 2565
23
รูปแบบของวัคซีนโควิด19 ตอนที่ 2 (COVID-19 vaccine platforms part 2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง
Read : 1124 Download : 12
3.00 13 กรกฏาคม 2564 12 กรกฏาคม 2565
24
ยาปัจจุบันและยาใหม่ที่ใช้ป้องกันไมเกรน
รองศาสตราจารย์ ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา
Read : 1124 Download : 12
3.00 13 กรกฏาคม 2564 12 กรกฏาคม 2565
25
Calcitonin gene-related peptide antagonists: ยาใหม่ที่ใช้ป้องกันไมเกรน
รองศาสตราจารย์ ภญ.ปาจรีย์ ศรีอุทธา
Read : 1124 Download : 12
3.00 13 กรกฏาคม 2564 12 กรกฏาคม 2565
26
คุณภาพของวัคซีนโควิด 19 (COVID-19 vaccine quality)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
Read : 1124 Download : 12
3.00 14 มิถุนายน 2564 13 มิถุนายน 2565
27
สถานการณ์ยาและระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของประเทศไทย
ภก. ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : 1127 Download : 13
2.50 12 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2565
28
ไบโอซิมิลาร์: การขยายข้อบ่งใช้และการสลับเปลี่ยนการใช้ยา (Biosimilars: Extrapolation of indications and interchangeability)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุนทรา เอกอนันต์กุล
Read : 1127 Download : 16
2.50 12 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2565
29
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (Progestin only pill; POPs)
ดร.ภญ. ภัณฑิรา ปริญญารักษ์ และ ดร.ภก. กิติยศ ยศสมบัติ
Read : 1186 Download : 128
2.50 19 เมษายน 2564 18 เมษายน 2565
30
การทบทวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากอันตรกิริยาระหว่าง ยาของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส
ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ และ ภญ. สุทธิกาญจน์ เกียรติยศ
Read : 1162 Download : 1011
2.50 20 มกราคม 2564 19 มกราคม 2565
31
การพัฒนาไบโอซิมิลาร์และการกำกับดูแล (Biosimilar development and regulation)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุนทรา เอกอนันต์กุล
Read : 1218 Download : 556
2.50 13 พฤศจิกายน 2563 12 พฤศจิกายน 2564
32
ยาใหม่และยาปัจจุบันที่ใช้รักษาไมเกรนแบบเฉียบพลัน
รองศาสตราจารย์ ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา
Read : 1199 Download : 50
3.00 30 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2564
33
การจัดการสารน้ำในทารกแรกเกิด (Fluid management in newborns)
ภญ. ธิตินันท์ รักษ์หนู และ อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
Read : 1322 Download : 1185
3.00 10 กรกฏาคม 2563 09 กรกฏาคม 2564
34
E-learning: Pharmacotherapy for Fighting Against COVID-19
อาจารย์ ภก.สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง, อาจารย์ ดร.ภญ.อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ, อาจารย์ ภญ.จันทร์นภัสสร์ ธราวิจิตรกุล, อาจารย์ ดร.ภก.วันชนะ สิงห์หัน, อาจารย์ ภญ. สุธินี แต้โสตถิกุล และ อาจารย์ ภก. ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
Read : 1269 Download : 16
2.00 01 พฤษภาคม 2563 31 กรกฏาคม 2563
35
ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (prescribing error)
ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ และ ภญ.พัทธวรรณ โตใหญ่
Read : 1897 Download : 566
2.50 24 มีนาคม 2563 23 มีนาคม 2564
36
Management of gout : Comparison of Clinical Practice Guidelines
อาจารย์ ภก. สินธุ์วิสุทธิ์ สุธีชัย
Read : 1171 Download : 54
2.50 19 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2563
37
การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ในการป้องกันผื่นแพ้ยาแบบรุนแรง (severe cutaneous adverse reactions: SCARs)
อาจารย์ ภก. นเรนทร์ฤทธิ์ กรุณา
Read : 1234 Download : 26
2.50 12 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2563
38
ยาใหม่ที่ใช้ในการติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา
Read : 1250 Download : 107
3.00 12 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2563
39
Sedation in critically ill adults
อาจารย์ ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์
Read : 1284 Download : 69
2.50 12 กันยายน 2562 11 กันยายน 2563
40
ความปลอดภัยของการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)
ภก.เวโรจน์ เหล่าโภคิน, ศุภานัน เดชะปักษ์, สิริอร ภาคพิชเจริญ, อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี, ผศ.ดร.ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : 1840 Download : 12
2.00 17 ธันวาคม 2561 16 ธันวาคม 2562
41
Vasopressors in septic shock
อาจารย์ ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์
Read : 1548 Download : 12
2.50 10 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2562
42
เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคตับแข็ง (Pharmacotherapy in Cirrhosis)
ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี, รศ.ภญ. สุณี เลิศสินอุดม
Read : 1297 Download : 12
2.50 11 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2562
43
บุหรี่ไฟฟ้า
ภก.ธนภูมิ เขียวชอุ่ม
Read : 1180 Download : 12
2.50 09 มกราคม 2561 08 มกราคม 2562
44
การใช้กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิกในภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง (Use of eicosapentaenoic acid (EPA) in cancer-related cachexia)
อ.ภก.จิรวิชญ์ ยาดี , ภญ.สุชญา ประเสริฐปั้น ,ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : 1293 Download : 12
2.00 09 มกราคม 2561 08 มกราคม 2562
45
การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
Read : 1234 Download : 12
2.00 10 ตุลาคม 2560 09 ตุลาคม 2561
46
การเกิดภาวะเลือดออกที่สัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
อ.ภก.กันต์ แดงสืบตระกูล
Read : 1353 Download : 12
2.50 04 กันยายน 2560 03 กันยายน 2561
47
คอหอยอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อ Group A Streptococcus (Group A Streptococcual pharyngitis)
อ.ภก.ณัฐพงศ์ ทิตย์วงศ์, อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย
Read : 1246 Download : 12
2.00 07 สิงหาคม 2560 06 สิงหาคม 2561
48
การจัดการปัญหาความผิดปกติทางเพศจากยาจิตเวช
อ.ภก.ทวนธน บุญลือ
Read : 1218 Download : 12
2.50 07 สิงหาคม 2560 08 สิงหาคม 2561
49
ประสิทธภิาพและความปลอดภัยของยาลดความอ้วน Phentermine/topiramate extended release (ER) capsule
รองศาสตราจารย์ ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
Read : 1153 Download : 12
2.00 04 กุมภาพันธ์ 2560 03 กันยายน 2561
50
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสำหรับกลุ่มชายรักชาย (Pre-exposure prophylaxis against HIV infection (PrEP) for men who have sex with men (MSM))
ภก.จิรวิชญ์ ยาดี, อ.ภญ.จตุพร สุวรรณกิจ, นายเวโรจน์ เหล่าโภคิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
Read : 1192 Download : 12
2.50 19 ธันวาคม 2559 18 ธันวาคม 2560
51
ผลต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจากยารักษาโรคจิต (Cardiovascular Effects of Antipsychotic Drugs)
อ.ภญ.เรวดี วงศ์ปการันย์
Read : 1155 Download : 12
2.50 15 กันยายน 2559 13 กันยายน 2560
52
ตัววัดทางเภสัชระบาดวิทยา (Measures in pharmacoepidemiology)
อ.ดร.ปิยะเมธ ดลิกธรสกุ และ ภก.ณัฐปฎล นุชสุข
Read : 1173 Download : 12
2.50 15 กันยายน 2559 14 กันยายน 2560
53
ความปลอดภัยของการใช้ยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitors ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus)
อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล และนายณรรฐนน กาญจนถม
Read : 1194 Download : 12
2.50 15 กันยายน 2559 14 กันยายน 2560
 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.