E-mail: CPE.PHARMCMU@gmail.com |  Line ID : @wal3469f  | Call: : 053-944374

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

สำหรับงานประชุม : การประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย สําหรับเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


หลักการ และ เป้าหมาย


เพื่อวางกลไกระบบการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสภาเภสัชกรรมตามที่กฎหมายกำหนด 2017 All Rights Reserved | by: Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.