SB Admin - Bootstrap Admin Template
หมดเขตรับสมัครแล้ว

หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาอายุรศาสตร์)

Certificate in Pharmacy (Internal Medicine)

 ** ขอแจ้งปรับระยะเวลาการฝึกอบรมใหม่  **

รอบที่

ระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ 16 สัปดาห์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 สัปดาห์

โรงพยาบาลต้นสังกัด 4 สัปดาห์

2

3 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2565

3 มกราคม  - 31 มกราคม 2566

3

1 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2566

1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2566

4

1 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2566

28 สิงหาคม - 29 กันยายน 2566


 รายชื่อผู้สมัคร >  https://cmu.to/Hwl80

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มช.

โทร. 053-941515 หรือ Email: pctccmu@gmail.com


เอกสารสำหรับงานประชุม

-
เอกสารโครงการฯ
-
จดหมายเชิญประชุม
-
เอกสารจองโรงแรม
Out!