SB Admin - Bootstrap Admin Template
2022

งานประชุมวิชาการ

อ่านบทความวิชาการ/E-learning

แบบทดสอบออนไลน์

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565


วันที่เริ่มจัดงาน วันที่สิ้นสุด ชื่องานประชุม จำนวน CPE จำนวนรับ สิ้นสุดการรับสมัคร ราคา สมัคร
29 มกราคม 2565 31 กรกฏาคม 2565 ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research)
Online Meeting
67.75 ชุดวิชาละไม่เกิน 80 คน 24 กรกฏาคม 2565 2,500.00
01 กุมภาพันธ์ 2565 01 ตุลาคม 2565 หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง)
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กรุณาส่งใบสมัครไปยัง ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อีเมล pctccmu@gmail.com โทรศัพท์ 053-941515
2 คน/รอบ 31 มกราคม 2566 25,000.00 สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
01 เมษายน 2565 20 มกราคม 2566 หลักสูตรระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (ภาคปฏิบัติ) Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 สัปดาห์ และโรงพยาบาลต้นสังกัด 4 สัปดาห์
กรุณาส่งใบสมัครไปยัง ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อีเมล pctccmu@gmail.com โทรศัพท์ 053-941515
ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นฯ เต็มทุกผลัดแล้ว
- 4 คน/ผลัด 00 543 20,000.00 สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
01 เมษายน 2565 01 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาอายุรศาสตร์)
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กรุณาส่งใบสมัครไปยัง ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อีเมล pctccmu@gmail.com โทรศัพท์ 053-941515
- 2 คน/รอบ 01 พฤษภาคม 2566 25,000.00 สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
21 พฤษภาคม 2565 21 พฤษภาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แต้มสี เติมสวย ด้วยเคล็ดไม่ลับ กับเครื่องสำอาง DIY
Online Workshop
4 50 คน 20 พฤษภาคม 2565 2,700.00
13 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care)
onsite ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ และ online
28.5 onsite 50 คน / online 200 คน 03 มิถุนายน 2565 0.00
20 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565 Basic excel and/or database เพื่อการจัดการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาความเสี่ยงในระบบยาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2
โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดชียงใหม่
26 50 05 มิถุนายน 2565 6,000.00