SB Admin - Bootstrap Admin Template

ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research)


29 มกราคม 2565 - 31 กรกฏาคม 2565

Online Meeting

2,500.00 บาท  (นักศึกษา 0.00 บาท)


- ตัวอย่างการกรอก เช่น ภญ.ตราตรึง ใจงาม"
- กรณีออกในนามบริษัท โปรดระบุดังนี้ "บริษัท .... จำกัด (ชื่อเภสัชกรที่เข้าประชุม)"


- ตัวอย่างการกรอก เช่น โรงพยาบาลนครพิงค์ เลขที่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180"
- กรุณาตรวจสอบที่อยู่กับหน่วยงานที่ท่านใช้เบิกให้ถูกต้อง
- กรุณาระบุจังหวัดด้วย

* หากไม่แนบเอกสารรับรอง ไม่รับพิจารณาการสมัคร


2022-07-02 17:34:27