SB Admin - Bootstrap Admin Template

หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง)


01 กุมภาพันธ์ 2565 - 01 ตุลาคม 2565

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

25,000.00 บาท  (นักศึกษา 0.00 บาท)


- ตัวอย่างการกรอก เช่น ภญ.ตราตรึง ใจงาม"
- กรณีออกในนามบริษัท โปรดระบุดังนี้ "บริษัท .... จำกัด (ชื่อเภสัชกรที่เข้าประชุม)"


- ตัวอย่างการกรอก เช่น โรงพยาบาลนครพิงค์ เลขที่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180"
- กรุณาตรวจสอบที่อยู่กับหน่วยงานที่ท่านใช้เบิกให้ถูกต้อง
- กรุณาระบุจังหวัดด้วย

* หากไม่แนบเอกสารรับรอง ไม่รับพิจารณาการสมัคร


2022-07-25 15:31:40