SB Admin - Bootstrap Admin Template

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แต้มสี เติมสวย ด้วยเคล็ดไม่ลับ กับเครื่องสำอาง DIY


21 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม 2565

Online Workshop

2,700.00 บาท  (นักศึกษา 2,700.00 บาท) (ถ้าชำระหลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ราคา 2,700.00 บาท)


- ตัวอย่างการกรอก เช่น ภญ.ตราตรึง ใจงาม"
- กรณีออกในนามบริษัท โปรดระบุดังนี้ "บริษัท .... จำกัด (ชื่อเภสัชกรที่เข้าประชุม)"


- ตัวอย่างการกรอก เช่น โรงพยาบาลนครพิงค์ เลขที่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180"
- กรุณาตรวจสอบที่อยู่กับหน่วยงานที่ท่านใช้เบิกให้ถูกต้อง
- กรุณาระบุจังหวัดด้วย

* หากไม่แนบเอกสารรับรอง ไม่รับพิจารณาการสมัคร


2022-07-02 17:34:27